media
08.04.2017

بزرگ ‌ترین رویداد استارتاپ‌های مالی

با توجه به حمایت ناکافی بانک ها و شرکت ها از ایده های جدید، طرح های نوپا در تامین منابع مالی و نقدینگی دچار مشکل اند. بر این اساس تلاش شده است با پذیرش این شرکت ها یا طرح پیشنهادهای آنها در بازار سرمایه و فرابورس، امکان حمایت از این ایده ها و طرح های نوپا که بیشتر از سوی جوانان ارایه می شود، فراهم آید.

ادامه مطلب
08.04.2017
بزرگ ‌ترین رویداد استارتاپ‌های مالی